opc_loader

   Lage Verzendkosten & Snelle Verzending!        Keihard De Goedkoopste!         Spoedlevering Mogelijk!

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Giga-Gaas.nl gevestigd te Doesburg

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Giga-Gaas.nl alsmede op alle door een Koper met Giga-Gaas.nl aangegane overeenkomsten.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website van Giga-Gaas.nl (www.Giga-Gaas.nl).
1.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven door Giga-Gaas.nl, Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden tegenstrijdigheden bestaan, dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.4 Giga-Gaas.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


2.1 Een overeenkomst met betrekking tot de koop van zaken (hierna ook te noemen: “producten”) komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper, per e-mail naar het door Koper opgegeven emailadres, of op andere wijze, is verzonden/ ter hand gesteld.
2.2 De overeenkomst als bedoeld in 2.1 kan door Giga-Gaas.nl worden ontbonden via een schriftelijke verklaring of via een emailbericht in geval de Koper niet aan de overeenkomst en/of de Algemene- en/of Aanvullende Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
2.3 Koper en Giga-Gaas.nl komen uitdrukkelijke overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Partijen erkennen de rechtsgeldigheid van elektronische communicatievormen. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
2.4 Giga-Gaas.nl zal grote zorg besteden aan het verstrekken van informatie met betrekking tot de producten, maar garandeert niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen


3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.
3.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Giga-Gaas.nl in haar bevestiging conform
artikel 2.1 van deze voorwaarden aan de Koper heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden en foutief vermelde prijzen veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Giga-Gaas.nl worden gecorrigeerd. Giga-Gaas.nl is aan foutief vermelde prijzen als bedoeld in de vorige zin niet gebonden.
3.4 Wat de verzendkosten betreft, gelden voor bezorging buiten Nederland speciale tarieven.
Ten aanzien van bepaalde betaalmethodes gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt door Giga-Gaas.nl aan de Koper medegedeeld.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Giga-Gaas.nl.
Bij gebreke daarvan is de Koper aan de gestegen prijs gebonden.

 

Artikel 4. Betaling


4.1 De door de Koper bij Giga-Gaas.nl bestelde producten dienen vooruit betaald te worden. Dit is mogelijk via:
- iDeal
- vooruitbetaling per bank of giro
- contante betaling en pinnen
Op de website van Giga-Gaas.nl zijn de instructies bij deze betaalmethode geplaatst.
Indien bij de koop van een bepaald Product de betaalmethode zoals genoemd in dit artikel beperkt zijn, zal Giga-Gaas.nl dit tijdig kenbaar maken aan de Koper.
4.2 Giga-Gaas.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website van Giga-Gaas.nl.
4.3 Indien partijen zijn overeengekomen dat de Koper de koopprijs niet bij vooruitbetaling zal voldoen, geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Tenzij anders overeengekomen, geldt dat de Koper door het enkel verstrijken van deze termijn in verzuim is.
4.4 Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Giga-Gaas.nl gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten, met een minimum van 10% van het openstaande bedrag, die Giga-Gaas.nl als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.6 In geval van niet tijdige betaling is Giga-Gaas.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.7 Betaling door de Koper dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Giga-Gaas.nl kan schulden aan de Koper verrekenen met vorderingen op de Koper.
4.8 Indien betaling door de Koper geschiedt via Afterpay gaat u tevens akkoord met de betalingsvoorwaarden van Afterpay. Deze vindt u hier.

Artikel 5. Levering en levertijd


5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Giga-Gaas.nl er naar om bestellingen binnen Nederland, zodra deze betaald zijn, binnen 2 werkdagen te leveren. Uitgangspunt is dat in ieder geval wordt afgeleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling. Indien is overeengekomen dat geen sprake zal zijn van vooruitbetaling, is uitgangspunt dat in ieder geval wordt afgeleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
5.2 Leveringstermijnen gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan door de Koper geen rechten ontleend worden. Indien de levertijd uitkomt boven de termijn van 14 dagen als genoemd in artikel 5.1, krijgt de Koper daarvan bericht. Als de Koper met deze langere levertijd niet akkoord gaat, kan hij de overeenkomst binnen 5 dagen nadat hij daarover bericht heeft ontvangen ontbinden per e-mail. Binnen 5 dagen na ontbinding zal de Koper de aankoopprijs teruggestort krijgen.
5.3 Giga-Gaas.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze kenbaar maken.
5.4 Indien een besteld product tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Giga-Gaas.nl streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
5.5 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Indien het opgegeven adres niet juist is, is Giga-Gaas.nl niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade en kosten.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
5.8 Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Giga-Gaas.nl het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en van iedere deellevering afzonderlijk betaling te verlangen.
5.9 De Koper is verplicht de gekochte producten binnen de overeengekomen termijn af te nemen.

 

Artikel 6. Afkoelingsperiode en Ontbinding

6.1 Het bepaalde in dit artikel geldt alleen indien de Koper consument is, waaronder wordt verstaan: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6.2 De Koper kan binnen 14 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn ontbindingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er door de Koper aanspraak gemaakt worden op het ontbindingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
6.3 In geval van ontbinding is de Koper verplicht het ontvangen product binnen 14 werkdagen na de ontbinding aan Giga-Gaas.nl terug te zenden in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
6.4 Indien de Koper van het ontbindingsrecht zoals vermeld in artikel 6.2 gebruik heeft gemaakt, dan draagt Giga-Gaas.nl binnen 14 dagen, na ontvangst van het tijdig retour verzonden product, zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan Giga-Gaas.nl voor het betreffende product betaalde middels een bank- of giro overschrijving.
6.5 Giga-Gaas.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 

Artikel 7. Garantie, klachttermijnen en retourzendingen

7.1 Giga-Gaas.nl garandeert dat elk door haar geleverd product voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
7.2 Tenzij anders aangegeven geldt voor door Giga-Gaas.nl geleverde producten een garantietermijn van 12 maanden na aflevering.
7.3 Indien binnen de garantietermijn bij normaal, met het doel waarvoor het is bestemd overeenkomend, gebruik gebreken optreden in of aan het product, dient de Koper de Return Material Authorisation (hierna te noemen: “RMA”) procedure, als uiteengezet op de website van Giga-Gaas.nl, te volgen.
7.4 Ongefrankeerde retourzendingen of retourzendingen zonder RMA nummer worden door Giga-Gaas.nl niet in behandeling genomen. Giga-Gaas.nl behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen indien een geval als bedoeld in dit artikel zich voordoet.
7.5 De kosten voor een retourzending en de kosten voor herstel en onderzoek naar het gebrek zijn in beginsel voor rekening van Giga-Gaas.nl Giga-Gaas.nl kan er voor kiezen het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Giga-Gaas.nl behoudt zich het recht voor om de kosten van retourzending alsmede de onderzoeks- en herstelkosten in rekening te brengen aan de Koper indien geen sprake is van een gebrek aan het product.
7.6 Ingeval van transportschade dient de Koper dit kenbaar te maken door dit aan te tekenen op de vrachtbrief of de overige vervoersdocumenten. Zichtbare gebreken dient de Koper binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk of per e-mail aan Giga-Gaas.nl te melden.
7.7 Indien een klacht van de Koper niet gegrond is en/of niet valt onder de garantie, komen in elk geval de verzendkosten voor rekening van de Koper.
7.8 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, geldt de garantie niet in onder andere de volgende gevallen:
indien sprake is van slijtage of beschadiging;
indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
indien gebreken het gevolg zijn van een onjuiste behandeling van het product. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid


8.1 Voor gebreken in geleverde producten geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden.
8.2 De aansprakelijkheid van Giga-Gaas.nl, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Giga-Gaas.nl beperkt tot maximaal vijf maal de factuurwaarde van het betreffende product.
8.3 Giga-Gaas.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
8.4 Elk vorderingsrecht van de Koper jegens Giga-Gaas.nl vervalt na verloop van de garantietermijn uit nr. 7.2 nadat de producten volgens de overeenkomst aan de Koper zijn geleverd of aan de Koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de Koper binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen Giga-Gaas.nl is gestart.
8.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Giga-Gaas.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.
8.6 Indien de Koper consument is geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende:
- Voor gebreken in geleverde producten geldt de garantie als omschreven in artikel 7 (garantie) van deze voorwaarden.
- Terzake van bijkomende dienstverlening is de aansprakelijkheid van Giga-Gaas.nl,
voorzover de aansprakelijkheid door haar verzekering gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal vijf maal de factuurwaarde van het betreffende product.
- Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Giga-Gaas.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.
- Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

 

Artikel 9. Overmacht


9.1 In geval van overmacht is Giga-Gaas.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Giga-Gaas.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Giga-Gaas.nl niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Giga-Gaas.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom


10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de website berusten bij Giga-Gaas.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld de verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, schriftelijk of per e-mail van Giga-Gaas.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens


11.1 Giga-Gaas.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Dit privacybeleid staat op de website van Giga-Gaas.nl.
11.2 De door Giga-Gaas.nl verkregen persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.
11.3 Giga-Gaas.nl neemt bij de verzameling en verwerking van de verzamelde persoonsgegevens alle daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving in acht.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Giga-Gaas.nl en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Giga-Gaas.nl, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de rechtbank te Arnhem, behoudens voorzover anders mocht voortvloeien uit artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Giga-Gaas.nl blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Indien de Koper consument is heeft hij het recht, gedurende een maand nadat Giga-Gaas.nl zich per e-mail op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 13. Slotbepaling


Giga-Gaas.nl heeft haar hoofdvestiging gevestigd in Doesburg (Postbus 61 6980AB DOESBURG) en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 08176625. Het BTW-identificatienummer in Nederland is NL819523082B01. Alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden dient te worden gezonden aan Giga-Gaas.nl op bovenstaand adres of naar het emailadres zoals staat aangegeven op de website van Giga-Gaas.nl, www.Giga-Gaas.nl